Dokumenti

Dječji vrtić "Zlatna ribica", Kostrena

Financijska dokumentacija

2024. godina

2023. godina

2022. godina

2021. godina

Upisi u vrtić

REDOVNI UPIS

Djeca koja se prvi puta prijavljuju

UPUTE

Prijavu za upis možete odraditi putem portala e-Građani

Za korištenje sustava potrebna je uspješna prijava. Nakon odabira usluge na portal e-Građani prikazuje se početni ekran za prijavu korisnika u web aplikaciju Upisi u dječje vrtiće putem NIAS sustava.

Upute za prijavu putem NIAS-a dostupne su na stranicama NIAS-a

SKRAĆENI UPIS

Djeca koja nastavljaju polaziti vrtić

UPUTE

Zahtjev za nastavak korištenja usluga moguće je podnijeti putem sljedećeg web obrasca:

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13).

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo svake fizičke ili pravne osobe na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu vrtića da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama može se ograničiti sukladno čl. 15. Zakona.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Vrtić će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.