Natječaj-Spremačica

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju I obrazovanju ( “Narodne novine” broj

 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22) i članka 34. stavka 1. točke 14. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  članka 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na 6. sjednici održanoj dana 23. siječnja 2023. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju:

NATJEČAJA

za zasnivanje radnog odnosa

za radno mjesto SPREMAČICA:

  • 1 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme,

UVJETI :

  • sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

1. zamolbu sa životopisom

2. potvrdu o stečenom obrazovanju

3. dokaz o državljanstvu

4. dokaz o radnopravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj

    evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od mjesec dana od dana

    objave Natječaja)

5. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona

    o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):

a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak

    25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju )

b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak

     25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)

c) potvrda Centra za socijalnu skrb da protiv kandidata nisu izrečene mjere za zaštitu

    dobrobiti djeteta (čl. 25. st.10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

    Kandidati su istu dužni dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

6. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova predloženi kandidati su dužni

    dostaviti prije potpisivanja ugovora o radu.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je

dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslika vjenčanog ili rodnog lista i dr.)

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju odnosno dokaze prema posebnom zakonu kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, potvrdu o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (rješenje, odluka, obavijest i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 102. Zakona o hrvatskim

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17,

98/19 i 84/21) dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja

priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

 i poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o

profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj:

157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu

dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavak 1. do

3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21) dužan

je uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju

traženih uvjeta sukladno članku 49. citiranog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu

Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje843/843

 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri

zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti

vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94,

76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim

dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo

spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos. U nastavku je

poveznica na dokaze koje kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti trebaju priložiti:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Natječaj traje  od 25. siječnja do 2. veljače 2023. godine.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku na adresu: Dječji vrtić “Zlatna ribica “, Žuknica 1a, 51 221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”, a u slučaju izbora kandidat će ih prije stupanja na rad predočiti u izvorniku.   

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama, kao i odabir istih, obavit će se u zakonskom  roku.

  

Podijelite objavu ...

golden-fish-footer

Prijavite se na newsletter

Primite sve bitne informacije na vaš email.

Istražite još ...

Aktivnosti

Ambulanta u Školjkicama

Prateći interese djece primjetili smo da ih zaokuplja simbolična igra-liječenje lutkica. Kako bi zadovoljili njihove potrebe za tom vrstom igre oformili smo “kutić doktora”. Zajedno

Novosti

STARA SUŠICA I PLATAK

 U četvrtak, 9. svibnja 2024. g. skupine Ježići, Pingvini i Zečići bile su na završnom izletu. Posjetili smo Centar velike zvijeri u Staroj Sušici, a