KLASA: 112-03/19-01/1

URBROJ: 2170-07-54-19-1

Kostrena, 25. veljače 2019.g.

 

Na temelju  članka  37. stavka  2. Zakona  o predškolskom  odgoju  i obrazovanju  ("Narodne novine",  broj:  10/97,  107/07  i  94/13)  i članka  41.  Statuta  Dječjeg  vrtića  "Zlatna  ribica", Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Dječjeg vrtića "Zlatna ribica"

 

  1. UVJETI:

-   za ravnatelja  dječjeg  vrtića može  biti imenovana  osoba  koja, pored općih  uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja, sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,

-   ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine,

-   na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

 

  1. Uz potpisanu pisanu prijavu za radno mjesto potrebno je priložiti:

-   životopis,

-   domovnicu,

-   dokaz o stručnoj spremi,

-    dokaz o položenom stručnom ispitu,

-   dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja,

-   dokaz  o  nepostojanju  zapreka  za  zasnivanje  radnog  odnosa  sukladno  članku  25.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 30 dana):

  1. a) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
  2. b) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni

 

Kandidati su dužni uz traženu dokumentaciju priložiti program rada i razvoja ustanove za četverogodišnje  razdoblje.

 

Tražena dokumentacija može biti u preslici, uz obvezu da se izvornici na zahtjev dostave na uvid.

 

Sukladno  članku  13. stavak  3. Zakona  o ravnopravnosti  spolova  ("Narodne  novine",  broj. 82/08, 69/17), na natječaj se mogu javiti osobe oba spolova.

 

Kandidatom   u   natječajnom   postupku    smatra   se   osoba   koja   je   podnijela   urednu   i pravovremenu   prijavu  na  natječaj  zajedno  sa  svim  prilozima   te  koja  ispunjava   uvjete natječaja.

 

Urednom prijavom se smatra samo prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja

 

Prijave za natječaj kandidati moraju dostaviti u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu:

Dječji vrtić"Zlatna ribica", Žuknica JA, Sl 221 Kostrena, s naznakom   "Javni  natječaj  za imenovanje ravnatelja - ne otvarati».

 

Kandidati prijavom na javni natječaj daju suglasnost Dječjem vrtiću "Zlatna ribica" da sve dostavljene podatke vezane uz kandidata, u okviru svog redovnog poslovanja, provjerava, obrađuje, čuva i koristi sukladno važećim pravnim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Kandidati  koji  zadovoljavaju  formalne  uvjete  natječaja  biti  će  obaviješteni  o  terminu intervjua.

 

Kandidati će pismeno biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

 

Predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zlatna ribica"

doc.dr.sc.Željko Linšak dipl.san.ing.

 

 

 

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.