KLASA:  112-01118-01/2

URBROJ: 2170-07-54-18-1

Kostrena,  30. srpanj 2018.

 

Na temelju čl.34.st.l.t.13. Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" i  čl. 7. Pravilnika o radu

Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 63. elektronskoj sjednici održano.j dana 30. srpnja 20.18. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju:

 

 

 

NATJEČAJA  ZA RADNO MJESTO

 

ODGAJATELJ l ODGAJATELJICA - 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

 

-Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola. Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: zamolbu sa životopisom, presliku domovnice, presliku diplome, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25 st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.

25 st. 4),   potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

prijavama na mirovinsko osiguranje.

 

Natječaj traje od 6.kolovoza 2018. godine do  13. kolovoza 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić "Zlatna ribica", Žuknica la,

51221 Kostrena, s naznakom "Za natječaj-ne otvarati". Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

KLASA: 112-01/18-01/1

URBROJ: 2170-07-54-18-1

Kostrena, 30. srpanj 2018.

 

Na temelju čl.34.st.l.t.13. Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" i  čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 63. elektronskoj sjednici održanpj dana 30. srpnja 2018. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju:

 

 

NATJEČAJA  ZA RADNO MJESTO

 

SPREMAČICA- na neodređeno puno radno vrijeme (l izvršitelj m/ž)

 

Uvjeti:

NSS ili OŠ

 

sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: zamolbu i životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o nekažnjavanju sukladno čl. 25.(st.2.i st.4) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od mjesec dana.

Osoba mora imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Natječaj traje  od  6.kolovoza 2018. godine do 13. kolovoza 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić "Zlatna ribica", Žuknica la, 51221 Kostrena, s naznakom "Za natječaj-ne otvarati". Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

KLASA: 112-01/18-01/3

URBROJ: 2170-07-54-18-1

Kostrena,  30.srpanj 2018.

 

Na temelju članka 34. stavka l. točke 13. Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna  ribica" i   članka 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 63. elektronskoj sje<;lnici održanoj dana 3.0. srpnja 2018. godine donijelo je Odluku o raspisivanju:

 

 

NATJEČAJA  ZA  RADNO MJESTO

 

POMOĆNA KUHARICA- na određeno puno radno vrijeme do povratka nenazočne radnice (l izvršitelj m/ž)

 

Uvjeti:

 

Srednja stručna sprema- kuhar/ica

 

sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju·(NN. br. 10/97, 107/07,

94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 60 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o nekažnjavanju sukladno čl. 25.(st.2.i st.4) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od mjesec dana.

Osoba mora imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Natječaj traje  od 6. kolovoza 2018. godine do 13. kolovoza 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić "Zlatna ribica", Žuknica la, 51221 Kostrena, s naznakom "Za natječaj-ne otvarati".

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati. Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.