KLASA: 112-03/18-01/6
URBROJ: 2170-07-54-18-1
Kostrena, 19. prosinca 2018.

 

Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 19. prosinca 2018.g. godine  Dječji vrtić "Zlatna ribica" raspisuje:

 

NATJEČAJ   ZA RADNO MJESTO

 

POMOĆNI   RADNIK  ZA  NJEGU,  SKRB  I  PRATNJU  za  djecu  s  posebnim potrebama  - l izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju

od 2. 01. 2019. godine  do 31.12.2019.  godine

 

UVJETI:

 

Sukladno  Zakonu  o predškolskom  odgoju  i obrazovanju   (NN.  br. 10/97,  107/07,  94113) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola. Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- zamolbu sa životopisom,

-presliku domovnice i osobne iskaznice,

-potvrdu o stečenom obrazovanju

-uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25. (st.2. i st.4.) Zakonu o predškolskom  odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)

 

Oglas traje od 20. prosinca 2018. godine do 28. prosinca 2018. godine.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić "Zlatna ribica", Žuknica la, 51221 Kostrena, s naznakom "Za oglas-ne otvarati".

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Dječji vrtić "Zlatna ribica" zadržava pravo poništiti oglas u svakom trenutku.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u  zakonskom  roku.

Temeljem  članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13). i članka 41. stavak 2. Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" , Upravno vijeće   Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja

Dječjeg vrtića "Zlatna ribica"

 

UVJETI:

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja i stručnog suradnika prema Zakonu o  predškolskom odgoju i obrazovanju, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

  • Životopis, domovnicu, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu
  • dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis odnosno potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka HZMO -e ili preslika radne knjižice
  • dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)

( ne stariji od 1 mjeseca)

 1.) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( čl.25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13).

2.) potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( čl.25. st.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07 i 94/13)

Kandidati su dužni uz traženu dokumenataciju priložiti program rada i razvoja ustanove za četverogodišnje razdoblje.

Tražena dokumentacija može biti u izvorniku ili preslici.

Na natječaj za navedena radna mjesta mogu se  javiti kandidati oba spola.

Natječaj traje od 4. prosinca 2018. godine do 12. prosinca 2018. godine. Prijave s

dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 8 ( osam)  dana od dana objave u Novom listu na adresu: Dječji vrtić «Zlatna ribica», Žuknica 1A, 51 221 Kostrena, s naznakom  "Javni natječaj  za imenovanje ravnatelja  – ne otvarati».

Nepotpune i  nepravovremeno dostavljene prijave  neće se razmatrati.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 112-03/18-01/5

URBROJ: 2170-07-54-18-1

Kostrena, 3.prosinca 2018.

 

Temeljem Odluke  Upravnog vijeća sa sjednice održane 29. studenog 2018.g. godine  Dječji vrtić “Zlatna ribica” raspisuje:

 

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO

 

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 2. 01. 2019. godine  do 31.12.2019. godine

 

UVJETI:

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- zamolbu sa životopisom,

- presliku domovnice i osobne iskaznice,

- potvrdu o stečenom obrazovanju

- uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25. (st.2. i st.4.) Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od mjesec dana)

 

Oglas traje od 3. prosinca 2018. godine do 11. prosinca 2018. godine.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za oglas-ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Dječji vrtić “Zlatna ribica” zadržava pravo poništiti oglas u svakom trenutku.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u  zakonskom  roku.

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.