KLASA:  112-03/18-01/2

URBROJ: 2170-07-54-18-1

Kostrena, 30. listopada 2018.

 

Na temelju čl.34.st.l.t.13. Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" i  čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 67. sjednici održanoj dana 30. listopada 2Q18. godine  donijelo _je Odluku o raspisivanju:

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

 

1).  ODGAJATELJ l ODGAJATELJICA  -1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja

 

Uvjeti:

 

-Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94113) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola. Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: zamolbu sa životopisom, presliku domovnice, presliku diplome, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25 st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.

25 st. 4),   potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o

prijavama na mirovinsko osiguranje.

Natječaj traje od 31. listopada  2018. godine do  7. studenog 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić "Zlatna ribica", Žuknica la, 51221 Kostrena, s naznakom "Za natječaj-ne otvarati". Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

KLASA:  112-03/18-01/1

URBROJ: 2170-07-54-18-1

Kostrena,  27. rujna 2018.

 

Na temelju čl.34.st.1.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  čl. 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 65. sjednici održanoj dana 27. rujna 2018. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju:

 

 

NATJEČAJA  ZA RADNO MJESTO

 

  • POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme

 

Uvjeti:

 

- Sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: zamolbu sa životopisom, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25 st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25 st. 4),   potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.

 

Natječaj traje od 28. rujna 2018. godine do  5. listopada 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

                                                                                         

                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća :

                                                                                       Doc.dr.sc.Željko Linšak, dipl.sanit.ing.             

KLASA:  112-02/18-01/1

URBROJ: 2170-07-54-18-1

Kostrena,  27. rujna 2018.

 

Na temelju čl.34.st.1.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  čl. 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 65. sjednici održanoj dana 27. rujna 2018. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju:

 

 

NATJEČAJA  ZA RADNO MJESTO

 

  • ODGAJATELJ / ODGAJATELJICA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

 

- Sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: zamolbu sa životopisom, presliku domovnice, presliku diplome, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne starije od jednog mjeseca (uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl. 25 st. 2.) i uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25 st. 4),   potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.

 

Natječaj traje od 28. rujna 2018. godine do  5. listopada 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

                                                                                        

                                                                                               Predsjednik Upravnog vijeća :

                                                                                       Doc.dr.sc.Željko Linšak, dipl.sanit.ing.             

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.