KLASA:  112-01/15-01/6

URBROJ:2170-07-54-15-1

Kostrena, 27.prosinac 2016.

 

Temeljem Odluke  Upravnog vijeća održanog 29.  prosinca 2016. godine  Dječji vrtić “Zlatna ribica” raspisuje:

 

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO

 

 

OSOBNI POMAGAČ (ASISTENT) za djecu s posebnim potrebama  – 2 (dva) izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju od 01.02.2017. do 31.12.2017. godine

 

Uvjeti:

 

Sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na oglas za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice i osobne iskaznice,

-presliku diplome,

-presliku dokaza o položenom stručnom ispitu,

-uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25. (st.2. i st.4.) Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,

 

Oglas traje od  09. siječnja  2017. godine do 17. siječnja 2017. godine.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za oglas-ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Dječji vrtić “Zlatna ribica” zadržava pravo poništiti oglas u svakom trenutku.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u  zakonskom  roku.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivona Babić

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.