KLASA: 112-01/17-01/5

URBROJ: 2170-07-54-17-1

Kostrena, 27. prosinac 2017.

 

Temeljem odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Zlatna ribica“" od 27. prosinca 2017.godine i u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13) raspisuje se

 

N A T J E Č A J

za radno mjesto

 

STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG - PRIPRAVNIK- 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno puno radno vrijeme

 

UVJETI: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Na natječaj za navedeno radno mjesto mogu se javiti kandidati oba spola. Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Kandidati su dužni priložiti:

  • molbu
  • životopis
  • domovnicu
  • preslika osobne iskaznice
  • diplomu
  • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od dva mjeseca od dana objave natječaja)
  • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak sukladno čl. 25. st. 2. i st. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dva mjeseca od dana objave natječaja)

Dokumentacija se može dostaviti u izvorniku ili preslici.

Natječaj traje od 28. prosinca 2017. godine do 05. siječnja 2018. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se dostavljaju na adresu: Dječji vrtić "Zlatna ribica", Žuknica 1 a, 51221 Kostrena,  s naznakom "Za natječaj za psihologa".

Nepravovremene i nepotpune molbe neće se uzeti u razmatranje.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom roku.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

doc.dr.sc.Željko Linšak

Na temelju čl.34.st.l.t.l3. Statuta Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" i  čl. 7. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića "Zlatna ribica" Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 51.elektronskoj sjednici održanoj dana  21. prosinca 2017. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju:

 

NATJEČAJA ZA RADNO  MJESTO

SPREMAČICA- na određeno puno  radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja (2 izvršitelja m/ž)

 

Uvjeti:

NSS, Osnovna škola

 

sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku domovnice i osobne iskaznice, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o nekažnjavanju sukladno čl. 25.(st.2.i st.4) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od dva mjeseca.

Potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje ne starije od dva mjeseca od objave natječaja

Osobe moraju imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Natječaj traje  od 27. prosinca 2017. godine do 4. siječnja 2018. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu: Dječji vrtić "Zlatna ribica", Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom "Za natječaj-ne otvarati". Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

 

 

 

KLASA:  112-01/17-01/3

URBROJ: 2170-07-54-17-1

Kostrena,12. prosinca 2017.g.

 

Temeljem Odluke  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” od 12. prosinca 2017.g. i u skladu s člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13) raspisuje se:

 

NATJEČAJ A ZA RADNO MJESTO

 

POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU za djecu s posebnim potrebama  – 3 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme u trajanju do 31.12.2018. godine

 

Uvjeti:

 

Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- zamolbu sa životopisom,

- presliku domovnice i osobne iskaznice,

- potvrdu o završenoj osnovnoj školi (original ili ovjerenu kod javnog bilježnika)

- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje (ne starije od dva mjeseca  od dana objave natječaja)

- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno čl. 25. st.2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dva mjeseca  od dana objave natječaja)

- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak sukladno čl. 25.

  1. 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od dva mjeseca od dana objave natječaja)

Pomoćni radnik mora imati zdrastvenu sposobnost za  obavljanje poslova radnog mjesta.

Natječaj traje od  12. prosinca  2017. godine do 20. prosinca 2017. godine.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za oglas-ne otvarati”.

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Obavijesti kandidatima/kandidatkinjama kao i odabir istih obavit će se u  zakonskom  roku.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                                                     Željko Linšak

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.