KLASA: 112-01/17-01/2

URBROJ: 2170-07-54-17-1

Kostrena, 16. studenog 2017.

 

Na temelju čl.34.st.1.t.13. Statuta Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” i  čl. 7. Pravilnika o radu  Dječjeg vrtića “Zlatna ribica” Upravno vijeće dječjeg vrtića na svojoj 48.  sjednici održanoj dana  16. studenog 2017. godine  donijelo je Odluku o raspisivanju:

 

NATJEČAJA  ZA RADNO MJESTO

 

  • SPREMAČICA – na određeno puno radno vrijeme do povratka radnice s bolovanja (1 izvršitelj m/ž)

 

Uvjeti:

 

NSS, Osnovna škola

 

  • sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku domovnice, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o nekažnjavanju sukladno čl. 25.(st.2.i st.4) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ne stariji od šest mjeseci.

Osoba mora imati zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

 

Natječaj traje  od 17. studenog 2017. godine do 24. studenog 2017. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica “, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

 

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

 

                                                                                          Predsjednik Upravnog vijeća :

                                                                                                     Željko Linšak             

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.