KLASA:  112-01/15-01/6

URBROJ:2170-07-54-15-1

Kostrena, 7.prosinac.2016.

 

 

Temeljem Odluke  Upravnog vijeća održanog 7. prosinca 2016. godine  Dječji vrtić “Zlatna ribica” raspisuje:

 

NATJEČAJ  ZA RADNO MJESTO

 

 

  • ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE  – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme

 

Uvjeti:

 

- Sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN. br. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN. br. 133/97)

 

Na natječaj za navedeno  radno mjesto  mogu se javiti kandidati oba spola.

Za oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, presliku domovnice, presliku diplome, presliku dokaza o položenom stručnom ispitu, uvjerenja o nekažnjavanju sukladno članku 25. (st.2. i st.4.) Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, potvrdu i elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama na mirovinsko osiguranje.

Natječaj traje od  8. prosinca  2016. godine do 16. prosinca 2016. godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu : Dječji vrtić “Zlatna ribica“, Žuknica 1a, 51221 Kostrena, s naznakom “Za natječaj-ne otvarati”. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Odabir i obavijest kandidatima u zakonskom  roku.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivona Babić

Copyright © 2016 Dječji Vrtić Zlatna Ribica Kostrena. Sva prava zadržana.